V A C U U M P U M P

O I L

V A L U E - V P O - 4 6 H

درخواست محصول

عملکرد مناسب | گران‌روی بالا

  • گران‌روی بالا

  • نقطه اشتعال بالا

  • قابل استفاده در محیط‌های سرد

  • عملکرد بالا

  • کیفیت مناسب

ValuePumpOil 02

V A L U E - V P O - 4 6 H

فهرست