خدمات ما

تجهیزات سفارشی

بخشی از خدمات ما مربوط به تجهیزات سفارشی در زمینه محصولات تولید شرکت میباشد

تعمیرات تخصصی

تعمیرات تخصصی جز لاینفک شرکت بکر میباشد که به پشتوانه کارشناسان و مهندسان علمی شرکت انجام میشود.

مشاوره

شرکت بکر در زمینه تجهیزات آزماشیگاهی آماده هر گونه مشاوره به مشتریان عزیز میباشد

آموزش

هیچ نوع خدماتی بدون آموزش و پیشرفت امکان پذیر نمیباشد درهمین راستا آموزش جزاولویت های شرکت بکر قرار دارد